Експерт проекти и програми

LinkedIn

Мария притежава дългогодишен професионален опит като юрист в областта на обществените поръчки, изготвянето на правни становища и документации за обществени поръчки, включително участие в провеждането и възлагането на обществени поръчки,  изготвяне и съгласуване на договори, оказване на методическа правна помощ.

Със своя професионален опит и умения Мария участва в работата на „Ню Ай“ като консултант и правен експерт в дейността на фирмата по проекти в областта на административна реформа, политики за местно и интегрирано градското развитие; оценка на риска на проектите и процедурите. Притежава опит в извършване на анализи на нормативната рамка, изготвяне на проекти на административни (включително нормативни) актове, разработване на анализи на релевантността, като част от функционални анализи, на различни административни структури, както и в консултиране в съответствие с действащото право на ЕС и българското законодателство на всички правни аспекти при подготовката, изпълнението, отчитането и защитата на проекти с ЕС финансиране.

Мария е юрист – магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, притежава магистърска степен по икономика, специалност – финанси от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, има специализации по прилагането на Закона за обществените поръчки и свързаната нормативна уредба, както и в областта на противодействие на корупцията.