Юрисконсулт/правен консултант

LinkedIn

Димитър е юридически консултант с над 10 годишен опит в правното консултиране и управлението на множество проекти, финансирани с публични и/или частни средства.

Притежава предишен опит като юридически експерт в Министерство на финансите, дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз“, свързан с участие в ръководството, координирането и контрола на публичните средства за инвестиции (както от фондовете на ЕС, така и от държавния бюджет). Преди да се присъедини към екипа на „Ню Ай“ ръководи собствена компания, извършваща консултантска дейност по различните аспекти от подготовката и управлението на проекти (с публично и/или частно финансиране) на български и чуждестранни клиенти.

Юридическата му експертиза включва консултиране в съответствие с действащото право на ЕС и българското законодателство на всички правни аспекти при подготовката, изпълнението, отчитането и защитата на проектите, включително изготвяне на правни становища, консултации и документи относно свързаните административни и съдебни процедури (в различни области на правото), изготвяне на документации, договори, споразумения, протоколи, едностранни волеизявления и др. документи в процедури по Закона за обществените поръчки и при избор на изпълнители от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ. Притежава опит също така в извършване на юридически анализи на нормативната рамка, изготвяне на проекти на административни (включително нормативни) актове, разработване на анализи на релевантността, като част от функционални анализи, на различни административни структури, процесуално представителство по търговски, административни, арбитражни дела и дела пред особени юрисдикции.

Димитър притежава магистърска степен по „Право“ от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, удостоверение за юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието, както и различни сертификати от специализирани обучения в сферата на проектното управление.