Ръководител проекти

LinkedIn

Десислава е консултант с дългогодишен опит в сферата на публичната администрация. Работила е като експерт в Института по публична администрация и в Министерството на държавната администрация и административната реформа, където е била част от екипа, разработил Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). В УО на ОПАК Десислава е участвала в изработването на Системите за управление и контрол, Ръководство за бенефициенти и редица други документи, свързани с управлението и изпълнението на оперативната програма. Била е член на Работната група за разработването на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Оперативните програми. Участвала е като лектор по теми, свързани с управлението и наблюдението на ОПАК към Център за Европейски програми към Американския университет в България.

Десислава е консултант с опит в изготвянето, управлението и отчитането на проекти за администрацията, бизнеса и неправителствения сектор в областта на развитието на административния капацитет и човешките ресурси.

Като член на екипа на Ню Ай тя е участвала в редица проекти, свързани с извършване на функционален анализ и анализ на бизнес процеси в административни структури. Участвала е в разработването на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) за програмен период 2014 – 2020.

Десислава е магистър по информатика. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминала е различни допълнителни обучения, свързани с управление и наблюдение на Структурните и Кохезионния фондове. Притежава сертификат за бизнес анализатор.